Grass høsting   –   Jordbearbeiding   –   Gjødselhåndtering

Grass høsting
JDD MASKIN har 15 års erfaring med rundballing

JDD Maskin tar stadig større andel av markedet på grashøsting i Agder. I 2010 fikk vi 4 nye store kunder som har valgt å selge eget utstyr til fordel for å leie oss til å utføre jobben. Foruten disse fire har vi fått mange nye kunder.

rundballer-06

Jordbearbeiding
JDD MASKIN utfører fornyelse av eng. Om ønskelig med sprøyting og pløying, eller forenklet jordbearbeiding med horisontalfresing. Og såing i samme opprasjon.

Gjødselhåndtering
JDD MASKIN er opptatt av å kunne tilby profesjonelt utstyr, og har derfor nedfellerutstyr og stripespreder til husdyrgjødsel.

Utnyttelsen av nitrogenet blir nå enda bedre. Nedfelling muliggjør utkjøring i perioden 15. februar til 31. oktober, uten behov for nedmolding, dersom det ikke er frossen, eller snødekt mark.

Etter at kunstgjødselprisene har steget betydelig kan det nå lønne seg å transportere husdyrgjødsla vesentlig lengere. Beregninger fra forsøksringen viser at normal husdyrgjødsel har en verdi på 67 kr pr tonn breispredd om våren. Dette viser at vi kan bruke opp mot 45 min pr lass og likevell har gårdbrukeren en økonomisk gevinst. Hvis den samme gjødsla blir stripespredd, eller nedfelt, så vil dette være god økonomi for gårdbruker.

Veivedlikehold
JDD Maskin kan utføre alt nødvendig arbeid på din skogsbilveg. Vi gjør alt fra sprøyting, kantslått, greinkutting, grøfterensk, veiskraping og kantfresing.